Зачекайте
йде завантаження
Рада директорів підприємств

Положення про Раду директорів при виконавчому комітеті Полтавської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     Рада директорів міста (далі Рада) створена при виконавчому комітеті Полтавської міської ради (далі виконком), як консультативно-дорадчий орган що діє на громадських засадах.

1.2.     У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Статутом територіальної громади м.Полтава, діючим законодавством та даним Положенням.

1.3.     Діяльність Ради носить територіальний характер і поширюється на адміністративну територію міста.

1.4.     При виконанні завдань Рада взаємодіє із структурними підрозділами виконкому, іншими державними, адміністративними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями .

1.5.     Рада директорів набуває статусу консультативно-дорадчого органу за рішенням виконкому.

1.6.     Виконком створює умови для діяльності Ради директорів.

1.7.     Представники Ради директорів запрошуються на засідання виконкому при вирішенні питань, що мають істотний вплив на середовище розвитку економіки міста та залучаються до розробки місцевих програм економічного розвитку промислового та будівельного комплексу міста.

1.8.     Рада має можливість сформувати сторінку на офіційному інтернет–сайті виконавчого комітету Полтавської міської ради, може сприяти у виданні друкованих ЗМІ.


 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Метою діяльності Ради є розвиток дієвого механізму співпраці органів місцевого самоврядування з підприємствами та організаціями міста, узгодження адміністративних та громадських зусиль по створенню в м. Полтаві сприятливих умов для економічного розвитку підприємств та організацій міста всіх форм власності.

 3. ЗАВДАННЯ РАДИ

 

3.1. Сприяти створенню умов для розширення масштабів прибуткової діяльності підприємств, зростання обсягів виробництва, реалізації, зовнішньо- економічної діяльності, тощо.

3.2. Представляти інтереси трудових колективів і їх громадських об'єднань в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. Проводити роз'яснювальну роботу серед трудових колективів міста щодо стратегії розвитку міста, прийнятих рішеннях міськвиконкому.

3.3. Захищати законні права та інтереси трудових колективів на територіальному рівні.

3.4. Сприяти реалізації освітніх програм для керівників та персоналу підприємств.

3.5. Для здійснення завдань Рада:

-         вивчає проблеми, що виникають у роботі керівників підприємств та вносить пропозиції до органів місцевого самоврядування для створення сприятливих соціально – економічних умов розвитку підприємств всіх форм власності;

-         вивчає пропозиції щодо покращання умов для ведення економічної діяльності суб'єктів господарювання на муніципальному рівні;

-         розглядає спірні питання, які виникають між суб'єктами господарювання і органами місцевого самоврядування, вносить пропозиції щодо їх вирішення;

-         співпрацює з громадськими об'єднаннями суб'єктів господарювання, залучає їх представників до розробки та реалізації програм економічного розвитку міста, освітніх та культурно – просвітницьких заходів; 

-         проводить іншу роботу, згідно з затвердженими планами роботи та програмами діяльності на відповідний період.

 

4.СТРУКТУРА РАДИ

 

4.1. Положення про Раду директорів її склад, зміни та доповнення затверджуються виконкомом.

4.2. Рада директорів виконує свої повноваження на громадських засадах.

4.3. Кількісний та персональний склад Ради, термін повноважень визначає виконком Полтавської міської ради, зміни до якого може вносити міський голова. До складу Ради можуть входити керівники підприємств, громадських об'єднань, суб'єктів господарювання, посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4.4. Голова Ради директорів та його заступник обираються на першому засіданні та можуть бути переобраними протягом терміну повноважень Ради більшістю її голосів.

4.5. Голова керує діяльністю Ради, представляє Раду в органах місцевого самоврядування, державних установах, органах влади, громадських організаціях, засобах масової інформації.

4.6. На період відсутності голови, обов'язки виконує його заступник.

4.7. Секретаріат веде діловодство Ради, забезпечує вирішення організаційних питань.

4.8. Поточна робота Ради проводиться згідно з затвердженим планом роботи на відповідний період.

4.9. Рада збирається на планові засідання відповідно до затвердженого плану та у разі необхідності, але не менше одного разу в квартал.

4.10. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.

4.11. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Ради, присутніх на засіданні. Хід обговорення питань й ухвалення рішень фіксується в протоколі засідання Ради.

4.12. Членство в Раді директорів є добровільним.

4.13. Член Ради має право:

-       брати участь у засіданнях Ради;

-       вільно викладати свої погляди та надавати пропозиції з питань, що розглядаються;

-       отримувати інформацію про діяльність Ради та надавати пропозиції з питань, пов'язаних з діяльністю Ради.

4.14. Член Ради зобов'язаний:

-       дотримуватися вимог Положення про Раду директорів та етики ділової людини;

-       брати участь в засіданнях Ради та обговоренні питань, що розглядаються;

-       виконувати покладені на нього обов'язки, рішення Ради директорів та доручення голови Ради.

4.15. Член Ради може вільно вийти з Ради за письмовою заявою.

4.16. Рішення про виключення з Ради директорів може бути прийнято у випадках:

-       відсутності члена Ради без поважних причин на засіданнях Ради директорів більше як 3 рази підряд чи при пропущенні більше як половини засідань Ради протягом року;

-       систематичного ухилення члена Ради від виконання покладених на нього обов'язків чи рішень Ради.

4.17. Рада директорів може подавати пропозиції до виконкому або міського голови про введення до свого складу нових членів.

4.18. Для участі в роботі Рада директорів може залучати представників громадських об'єднань, запрошувати на засідання представників органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій.

 

5.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

5.1. Після закінчення строку повноважень Рада директорів на останньому засіданні заслуховує звіт Голови Ради про проведену роботу, подає свої пропозиції до виконкому щодо наступного складу Ради та кандидатури голови Ради.

5.2. Діяльність Ради директорів може бути припинена достроково:

- за рішенням самої Ради директорів;

- за рішенням виконкому Полтавської міської ради.

Склад 

Ради директорів при виконавчому комітеті Полтавської міської ради


 
 ПІБ  Посада